626 520 614

Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
El procés de compra en el Lloc Web www.deliciademel.com consta dels següents passos:
• Navegar pel catàleg de productes del lloc web i seleccionar aquells productes que siguin de l’interès del comprador .
• Fer clic sobre la cistella o carret de la compra i, després de verificar que tots els ítems en ell inclosos són els que interessen al comprador, fer clic a “Anar al pagament”.
• Arribat a aquest punt es sol·licitarà al comprador que, si no estigués identificat com usuari registrat, ho faci o, si no tingués un compte d’Usuari Registrat, la creu. Així mateix se li demanarà que indiqui la direcció d’enviament i seleccioneu el mètode d’enviament i de pagament que prefereixi.
Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que DELÍCIA DE MEL ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai personal de connexió al lloc web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a info@deliciademel.com.
L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Llevat que s’indiqui expressament el contrari, DELÍCIA DE MEL és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el lloc web. Si bé DELÍCIA DE MEL realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc Web sigui correcta, de vegades l’embalatge i / o els materials i / o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc web. Per això, l’Usuari ha no només considerar la informació subministrada pel lloc web, sinó també la informació disponible en l’etiquetatge, els advertiments i / o instruccions que acompanyin el producte.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de DELÍCIA DE MEL per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d’ús ).

2. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes a través del lloc web www.deliciademel.com, estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, DELÍCIA DE MEL es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

3. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos (IVA).
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Actualment, els mitjans de pagament acceptats són els següents:
• Targetes:
Utilitzant la plataforma de pagament segur Stripe, de manera que les dades de la seva targeta són facilitades directament a aquesta plataforma qui després de procedir al cobrament, no ens els proporciona en cap cas. Aquesta és la fórmula de pagament RECOMANADA per DELÍCIA DE MEL, ja que no genera cap despesa per al client i agilitza el processament de la comanda. S’accepten pagaments amb targetes Visa, Mastercard, Maestro i American Express. També s’accepten pagaments mitjançant les plataformes de pagament mòbil d’Apple Pay i Google Pay.
• Paypal:
Utilitzant la passarel·la de pagament segur de Paypal amb un cost addicional de 0.35 € / operació + 2% sobre el preu de la comanda. Aquesta comissió és la diferència del cost de la comissió cobrada per Paypal respecte a altres sistemes de pagament que ja es troben implementats i repercutits.
• Transferència bancària:
El pagament es realitza de forma prèvia a l’enviament de la mercaderia. Ingressant l’import de la seva comanda directament en el compte bancari que li apareix al final del procés de compra.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, DELÍCIA DE MEL no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Usuari. Una vegada que DELÍCIA DE MEL rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establert.
En tot cas, en fer clic a “Pagar” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s’escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per DELÍCIA DE MEL per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparat i gestionat per enviament.
Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, DELÍCIA DE MEL no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

4. LLIURAMENT
Molt important:
Abans de signar el full de lliurament, comprovi que el producte no té cap deteriorament extern, en cas contrari deixi clara constància al transportista del trencament anotant en l’albarà de lliurament per a poder tramitar la corresponent indemnització del producte. Se li enviarà un altre producte sense cap cost.

Actualment, les nostres tarifes de transport (IVA no inclòs) són les següents:
• Territori regional tarifa plana de 6’20 €
• Per a comandes superiors a 60 €, PORTS GRATUÏTS.
• Per a enviaments a les illes o a altres països, consultar.
El termini de lliurament de la comanda és de 2 a 4 dies per a la península ibèrica, excepte que per causes externes a nosaltres hi hagués algun obstacle en el lliurament de la comanda.
En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (només Península).
Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.
Si per algun motiu, que li fos imputable, DELÍCIA DE MEL no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar el comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.
Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.
Si l’Usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb DELÍCIA DE MEL per convenir el lliurament altre dia.
En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a DELÍCIA DE MEL, s’entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte.
No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.
Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.
Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan DELÍCIA DE MEL rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament.
De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

5. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb DELÍCIA DE MEL a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Anar al pagament”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i condicions generals d’ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. DEVOLUCIONS
En els casos en què l’Usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:
Dret de Desistiment
L’usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de www.deliciademel.com o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.
Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant el correu electrònic info@deliciademel.com o per carta postal a l’adreça de Camí del Grau, 3, 08275 Calders (Barcelona).
L’usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.
En cas de desistiment, DELÍCIA DE MEL reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegits per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què DELÍCIA DE MEL és informat de la decisió de desistir per l’Usuari. DELÍCIA DE MEL reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, DELÍCIA DE MEL podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
L’Usuari pot tornar o enviar els productes a DELÍCIA DE MEL a: Camí del Grau, 3, 08275 Calders (Barcelona).
I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què DELÍCIA DE MEL va ser informat de la decisió de desistiment.
L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per DELÍCIA DE MEL, haurà perdut el seu dret de desistiment.
En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.
Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.
Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament
Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s’ha de posar en contacte amb DELÍCIA DE MEL immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) a través del correu electrònic info@deliciademel.com. L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix . El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.
L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.
En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.
Garanties
L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent DELÍCIA DE MEL per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per DELÍCIA DE MEL i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.
D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes.
Per això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Excepte disposició legal en sentit contrari, DELÍCIA DE MEL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
• Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
• Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
• Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts. Igualment, DELÍCIA DE MEL també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
• DELÍCIA DE MEL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
• DELÍCIA DE MEL actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
• Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. DELÍCIA DE MEL posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
• DELÍCIA DE MEL no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, DELÍCIA DE MEL tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
• En general, DELÍCIA DE MEL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:
o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
o Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
o Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i DELÍCIA DE MEL disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.
DELÍCIA DE MEL posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

8. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb DELÍCIA DE MEL siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web). A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que DELÍCIA DE MEL enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb DELÍCIA DE MEL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del lloc web.
Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, DELÍCIA DE MEL pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

9. RENÚNCIA
Cap renúncia de DELÍCIA DE MEL a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per DELÍCIA DE MEL del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari del compliment de les seves obligacions.
Cap renúncia de DELÍCIA DE MEL a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

10. NUL·LITAT
Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

11. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i DELÍCIA DE MEL en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts. L’Usuari i DELÍCIA DE MEL reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

12. PROTECCIÓ DE DADES
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a DELÍCIA DE MEL en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En fer accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

Darrera modificació: 24 de gener del 2021

0
  0
  Cistella
  Cistella buidaTornar a la botiga
   Calculate Shipping
   En què et puc ajudar?